0
Menu

Algemene voorwaarden

Definities:

1.1 VYDZ: “Wallage Consultancy” ingeschreven in de kamer van koophandel te Amsterdam onder inschrijfnummer 57294267, gevestigd op de Bilderdijkkade 48-2 (1053 VG) te Amsterdam en handelend onder de naam “VYDZ”.

1.2 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon welke met VYDZ een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Consument: Klant niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Totstandkoming van de overeenkomst:

2.1 Tussen VYDZ en de Klant en/of Consument komt een overeenkomst tot stand, indien een door VYDZ gedaan aanbod door de Klant en/of Consument schriftelijk of elektronisch is aanvaard.

2.2 VYDZ heeft het recht om, tot aan moment van aanvaarding op de in artikel 2.1 genoemde wijze, al de door haar gedane aanbiedingen te herroepen of te wijzigen tenzij in het aanbod zelf het herroepingsrecht uitdrukkelijk is uitgesloten.

Ontbinding van de overeenkomst:

3.1 De Consument heeft, in lijn met de Wet koop op afstand, het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst middels schriftelijke verklaring en zonder opgaaf van reden te ontbinden. Nadat de Consument de overeenkomst heeft ontbonden dient het product binnen 7 dagen aan VYDZ te zijn geretourneerd. De consument blijft tot aan het moment van ontvangst aansprakelijk voor schade en/of vermissing van het product.

3.2   Consument kan de in artikel 3.1 genoemde verklaring tot ontbinding van de overeenkomst richten aan:

VYDZ
Bilderdijkkade 48-2
1053 VG Amsterdam
Of per e-mail naar: info@vydz.nl

3.3 Indien de Consument van de in artikel 3.1 genoemde ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt dan komen de kosten die gepaard gaan met het retourneren van het product , bijvoorbeeld portokosten, verpakkingsmateriaalkosten e.d., voor rekening van de Consument.

3.4 Indien de Consument gebruik heeft gemaakt van de ontbindingsmogelijkheid genoemd in artikel 3.1. dan zal VYDZ eventueel ontvangen bedragen binnen 30 dagen nadat zij het product retour heeft ontvangen aan de Consument retourneren. VYDZ heeft het recht om eventuele schade aan het product te verrekenen met het door de Consument retour te ontvangen bedrag.

3.5 VYDZ is gerechtigd om de overeenkomst tussen VYDZ en de Klant en/of Consument eenzijdig middels schriftelijke verklaring te ontbinden indien VYDZ redelijkerwijs mag aannemen dat de Klant en/of Consument niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Hiervan is in ieder geval sprake indien de Klant en/of Consument surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard.

Eigendomsvoorbehoud:

4.1 VYDZ behoudt zich het eigendomsrecht voor op al haar producten tot op het moment dat de Klant en/of Consument de volledige koopprijs aan VYDZ heeft voldaan.

4.2 Indien VYDZ overgaat tot revindicatie van haar eigendom dan zijn de daarmee gepaarde kosten direct opeisbaar zonder dat daar verdere ingebrekestelling voor benodigd is.

Levering:

5.1 VYDZ levert haar producten aan het door de Klant en/of Consument opgegeven adres. Dit is, tenzij schriftelijk of elektronisch uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hetzelfde adres als het factuuradres.

5.2 Tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen geschiedt levering binnen 30 dagen nadat VYDZ de volledige betaling van de Klant en/of Consument heeft ontvangen.

5.3 Indien een product niet voorradig blijkt te zijn treedt VYDZ aanstonds in contact met de Klant en/of Consument teneinde een afwijkende leverdatum af te spreken. Indien deze leverdatum 30 dagen ligt na de leverdatum genoemd in artikel 5.2., dan is de Klant en/of Consument gerechtigd de overeenkomst met VYDZ betreffende het niet voorradige product eenzijdig te ontbinden.

5.4 Indien een geval zoals genoemd in artikel 5.3. zich voordoet, dan kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Producteigenschappen & Aansprakelijkheid:

6.1 VYDZ levert producten die door hun constructie en gewicht in staat zijn om grote snelheden te bereiken. De door VYDZ geleverde producten zijn ontwikkeld en gemaakt voor recreatief gebruik op een geasfalteerd afgesloten en daartoe bestemd terrein zonder gemotoriseerd of overig verkeer.

6.2 De producten van VYDZ zijn wettelijk goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg maar zijn daar oorspronkelijk niet voor bedoeld. VYDZ raadt dan ook aan om bij gebruik op de openbare weg meer dan normale voorzichtigheid in acht te nemen middels onder andere het dragen van een valhelm en het dragen van beschermende kleding. Gebruik van de producten op de openbare weg geschied altijd voor eigen rekening en risico van de Klant en/of Consument.

6.3 VYDZ wijst aansprakelijkheid voor schade jegens Klanten af voor zover deze voortkomt uit het gebruik van de producten van VYDZ in strijd van de in artikel 6.1 genoemde omstandigheden.

6.4 VYDZ wijst aansprakelijkheid voor schade jegens Consumenten af voor zover deze voortkomt uit het gebruik van de producten van VYDZ in strijd met de in artikel 6.1 genoemde condities, behoudens aan VYDZ toe te rekenen opzet en/of grove nalatigheid of in het geval dat op VYDZ productaansprakelijkheid rust in de zin van de wet.

6.5 De door VYDZ op de website getoonde producten en modellen kunnen qua kleur enigszins afwijken van het uiteindelijk te leveren product. Deze afwijking geeft de Klant geen grond de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, behoudens extreme gevallen

6.6 VYDZ biedt op haar website een betaalomgeving aan welke is beveiligd middels gangbare beveiligingssoftware. Hoewel VYDZ de groots mogelijke zorg betracht in het veilig houden van haar website en/of betaalomgeving, is VYDZ niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit skimming, identiteitsfraude en of diefstal van andere gegevens.

6.7 Voor zover op VYDZ enige aansprakelijkheid rust, zal het maximaal uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor VYDZ zich heeft verzekerd.

Betalingstermijn & buitengerechtelijke incassokosten:

7.1 VYDZ hanteert naar Klanten een maximale betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

7.2 VYDZ heeft het recht om, indien de volledige vordering niet binnen de in art. 7.1 genoemde betalingstermijn is voldaan, Klanten buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

7.3 De vergoeding voor de incassokosten worden berekend conform de AMvB zoals genoemd artikel 96 van boek 6, doch bedraagt naar Klanten minimaal € 75,- per opeisbare vordering. 

Garantie:

8.1 VYDZ geeft twee jaar garantie op het frame ingaande, vanaf het moment van bezorging bij de Klant en/of Consument.

8.2 Op alle andere onderdelen, te weten: de reminrichting, banden, velgen, zadel, pedalen, trapas, ketting en tandwielen biedt VYDZ voor Klanten geen garantie en voor Consumenten enkel de garantie welke hun toekomt conform de wet, daar het zelf montage betreft, kan hier geen garantie op gegeven worden.

8.3 Indien de Consument meer garantie toekomt conform enige dwingende wetsbepaling dan treedt deze bepaling in de plaats van artikel 8.

Toepassing van de voorwaarden en forumkeuze:

9.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VYDZ gedane offertes en op alle door VYDZ aangegane overeenkomsten. Eventueel door de Klant zelf gehanteerde voorwaarden worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

9.2 Alle door VYDZ uitgebrachte offertes en door VYDZ aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

9.3 In het geval van een geschil tussen VYDZ en de Klant en/of Consument is uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

9.4 Indien een van de hiervoor genoemde voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar zijn op basis van de wet, dan leidt dit niet tot nietigheid en/of vernietiging van de gehele voorwaarden doch slechts tot nietigheid en/of vernietiging van het litigieuze beding. In zulks geval zullen partijen een nieuwe voorwaarde overeenkomen die qua strekking en inhoud het dichtst is gelegen bij het karakter van het oorspronkelijke bepaling.